Category: Bored statuses
Text:

Bored. So bored. So bored it's boring. Boringdingding Boronus, Boretis, Boremus. I came, I saw, I bored. He bored, she bored, they bored. All aboard!

author: